Welcome to Tablecloth

ردیف موضوع قراردادنوع قرارداد مدت قرارداد

(ماه)

کارفرما جزئیات
1 خدمات مشاوره ای و نظارت در پروژه ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه مطالعاتی / نظارتی 12 مدیریت طرح ذخیره سازی گاز در مخازن زیر زمینی  
2 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه نصب دو دستگاه مخزن چهل میلیون لیتری در ری خدمات نظارت کارگاهی 24 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  
3 نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تعویض 128 کیلومتر خط لوله 26 اینج قم / ری خدمات نظارت کارگاهی 14 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  
4 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی در سطح تهران بزرگ خدمات نظارت کارگاهی 24 شرکت گاز تهران بزرگ  
5 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی برعملیات پیمان های گازرسانی و ساختمانی در سطح شهرها و روستاها در استان قزوین خدمات نظارت کارگاهی 46 شرکت گاز استان قزوین