Welcome to Tablecloth

ردیف موضوع قراردادنوع قرارداد مدت قرارداد

(ماه)

کارفرما جزئیات
1 مطالعه جامع مدلی مخزن بورگان در میدان نفتی سروش مطالعاتی / طراحی 12 شرکت مهندسی ساخت سازه های دریایی  
2 مطالعه امکان پذیری توسعه میادین سروستان و سعادت آباد مطالعاتی 6 بنیاد مستضعفان و جانبازان  
3 همکاری با شرکت نفتی لاسمو در مطالعات توسعه و ازدیاد برداشت از میدان دارخوین همیاری فنی 42 شرکت نفت لاسمو  
4 انجام مطالعات مخازن با همکاری شرکت لاسمو مطالعاتی 12 شرکت نفت لاسمو  
5 مطالعه جامع و مدلسازی مخازن و افزایش تولید از میادین نفتی پایدار و پایدار غرب مطالعاتی / طراحی 13 شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت  
6 بررسی امکان استفاده از گاز مخزن آسماری پازنان به عنوان خوراک الفین مطالعاتی 6 شرکت پتروشیمی اروند  
7 تهیه اسناد لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی کوه مند مطالعاتی 18 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
8 تهیه شرح خدمات و اسناد مناقصه لرزه نگاری دو بعدی در میادین گازی هما و تابناک مطالعاتی 6 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
9 بازنگری مطالعه جامع میادین گازی شانول و وراوی مطالعاتی 8 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
10 تهیه شرح خدمات فاز اول ذخیره سازی گاز در مخزن تلخه مطالعاتی / طراحی 3 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
11 مطالعه جامع میدان نفتی منصوری با مشارکت شرکت GCA مطالعاتی / طراحی 14 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
12 طرح مطالعه جامع میدان گازی هنگام تهیه MDP با شرکت GCA مطالعاتی / مخزن 4 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
13 مطالعات جامع ازدیاد برداشت از میدان نفتی مسجد سلیمان MDP مطالعاتی / مخزن 48 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با همکاری شرکت شیر انرژی  
14 مطالعه امکانسنجی استفاده از مخزن گازی سراجه برای ذخیره سازی گاز مطالعاتی / طراحی 18 شرکت مهندسی و توسعه نفت  
15 مدلسازی استاتیکی مخزن میدان نفتی دهلران مطالعاتی / طراحی 12 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
16 مدلسازی استاتیکی و دینامیکی مخزن میدان نفتی بلال مطالعاتی / طراحی 8 شرکت نفت فلات قاره ایران  
17 مطالعه امکانسنجی لرزه نگاری 4 بعدی برای عملیات IOR/EOR در میدان نفتی بلال مطالعاتی 18 مدیریت پژوهش فن آوری شرکت ملی نفت ایران  
18 خدمات همیاری فنی مدیریت اکتشاف مطالعاتی 48 شرکت نفت فلات قاره ایران  
19 انجام ارزیابی عملیات IOR/EOR با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری در خصوص خدمات پژوهشی مدیریت پژوهش و فن آوری مطالعاتی 32 مدیریت پژوهش فن آوری شرکت ملی نفت ایران  
20 انجام مطالعات زمین شناسی بلوک A سازند سروک در بخش مرکزی خلیج فارس مطالعاتی 12 شرکت نفت فلات قاره ایران